Всичко за папагалите > Общо за папагалите

Регистрация на папагали

(1/38) > >>

len4ita:
Понеже така и така скоро бях събрала инфо за един друг форум (надявам се, че не ми се сърдите за "изневярата") как се регистрира папагал си помислих, че ще ни бъде от полза тук :) Така ако някой иска да регистрира птичката си ще знае поне откъде може да започне и каква информация ще се изисква от него.

Информацията е събрана от различните териториални сайтове на РИОСВ(където става регистрацията) и е валидна за първоначалната регистрация на папагал.


Регистриране на животински и/ или растителен вид по CITES

ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА - Регионална инспекция на околна среда и води (съответното териториално подразделение)

ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - Регистрационна карта тип І или тип ІІ.

НОРМАТИВНА УРЕДБА - Закон за биологичното разнообразие, ДВ, бр. 77 от 2002 г.

ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА - 1. Издаване на нова CITES карта в следните случаи:
o Промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра.
o Унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.
2. Разрешително за износ, издадено от Министъра на околната среда и водите или упълномощени от него лица, по образец CITES, който е посочен в приложение № 7 от ЗБР.

СТОЙНОСТ (ТАКСА): Няма.

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА -
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
За издаване на CITES-карта се подава заявление, в което се посочва:
1. име и ЕГН - за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;
2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;
4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Към заявлението се прилагат:
1. оригинален документ за регистрация, издаден от регионалната инспекция по околната среда и водите - при покупка на вече регистриран по чл. 91 екземпляр;
2. документ за произход;
3. начин на маркировка на екземпляра;
4. оригинално разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването на екземпляра.

ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА - Няма. Подадените документи се преглеждат. При констатиране на непълноти и несъответствия се дава срок на заявителя да ги отстрани.

СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - CITES-картата се издава в срок до 5 работни дни от подаване на документите съответно от отстраняване на непълнотите и несъответствията.

ПРИМЕРНО ЗАЯВЛЕНИЕ:

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ГР. ...СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От (трите имена на физическото лице) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Адрес: град (село) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
От (име на фирма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . седалище: град (село) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., община . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . №.. . . тел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Данъчен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Законен представител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че притежавам екземпляр/и от животински вид включен в Приложение № 1/ Приложение № 2 на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, за който/които моля да ми бъде издадена регистрационна карта.
Данни за екземпляра/екземплярите:
1. Вид: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Латинско наименование: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Състояние (жив, препариран, част от тяло или дериват): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Начин на придобиване (Внос, Покупка, Размяна, Дарение, Размножен, Друго): . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Дата на придобиване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Пол: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Маркировка (отличителен белег): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Документ за произход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Страна на произход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Предишна рег. карта № . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Родители (рег. карти): Майка № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Баща № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Забележка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Адрес на отглеждане на екземпляра: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прилагам следните документи:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ако сте закупили вече регистрирана птица тя вече трябва да има издадено съответното удостоверение и единственото,което ще трябва да направите е да пререгистрирате птицата на свое име (мисля, че имаше някакъв срок 15 дена или нещо такова, но пък никъде не е посочено кога птицата е преминала в наше владение... :D). По-късно ще се опитам да направя снимка на една примерна регистрационна карта.

Излезе, че законите ни отново са малко неясни и това, че птицата може да е регистрирана не гарантира, че тя има пръстен. Възможно е да има регистрация, но да няма пръстен. За момента единствената роля, която пръстенът има е идентификация на птицата - развъдчик,място на раждане (инициали на държавата), дата/година/ на раждане (не се сещам в какъв точно ред бяха, но мога да проверя).

RoliS:
Здравейте,на пазара има  Жака с регистрация/по-евтини/ и без.Има ли риск от санкция при купуване на нерегистрирано пиле?Четох,че не е хуманно да се  вземат такива папагали,но все пак. И още нещо,кое ми дава гаранция,че листа  на принтер с печат е истински?Аз подобен/фалшив/ мога да направя за 10 минути. Благодаря!

maya:

--- Цитат на: RoliS в ноември 16, 2008, 10:32:37 am --- И още нещо,кое ми дава гаранция,че листа  на принтер с печат е истински?Аз подобен/фалшив/ мога да направя за 10 минути. Благодаря!

--- Край на цитат ---

Здравей RoliS
Разбира се че един лист може лесно да се изкопира и то по доста различни начини.
Гаранцията, в случая е номера на регистрационната карта. Всяка издадена законно регистрационна карта се води в регистър в РИОСВ. Тя трябва да придружава птицата през целия и живот. При продажба, подаряване и т.н. старият собственик на птицата трябва да я даде БЕЗПЛАТНО на новия, който има /ако не се лъжа, защото цитирам по памет / 14 дни, в които трябва да отиде в съответната за местоживеенето му Регионалната инспекция по околната среда и водите и да регистрира птицата на свое име и с новия адрес на местопребиваването и.
Ако искаш да провериш валидността на дадена регистрационна карта, предполагам че е възможно да се направи справка в коя да е РИОСВ. Би трябвало да имат достъп до данните от цялата страна - кой, къде какво е издавал ..
Ако нямат .. значи хич ги няма ония от Министерството на околната среда и водите ..

поздрави,
Мая

len4ita:
Здравей и от мен,

Доколкото знам от първоизточника (или поне така твърди човека, който се занимава с регстрацията на птици в местния РИОСВ) няма никакви глоби, санкции до момента. Дори не е задължителен 14-дневния срок на пререгистрация, защото няма документи,които реално да доказват кога птицата е преминала в твое владение. Както Мая спомена би могло да се направи проверка в РИОСВ по номера на регистационната карта. Другото нещо е че поне аз досега не съм попадала на абсолютно ксерокопирана карта - или оригиналната карта преминава в новия собственик (тоест на нея си има подпис от РИОСВ и предишния собственик, плюс печатите), или се предава копие на картата, но задължително подписано с мастило от предишия собственик.

Поздрави,
Ели

Emo:
тези които искам да взема нямат никакви документи  :(
ще мога ли да им издам или не ?

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия